Algemene Voorwaarden


artikel 1. Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Businesscoach - Ellen Borst”, hierna te noemen: “Ellen Borst”, en een Opdrachtgever waarop Ellen Borst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Beide partijen mogen langs digitale weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Ellen Borst is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ellen Borst, voor de uitvoering waarvan door Ellen Borst derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Ellen Borst.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ellen Borst en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Ellen Borst niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ellen Borst in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


artikel 2 Offertes en aanbiedingen


Alle offertes en aanbiedingen van Ellen Borst zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Ellen Borst kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ellen Borst daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ellen Borst anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ellen Borst niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3     (Online) Trainingen en Opleidingen


De opdrachtgever kan zich aanmelden voor een (online) training of opleiding van Ellen Borst op een door Ellen Borst aan te geven wijze.

De overeenkomst voor het volgen van de online training of opleiding komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Ellen Borst van deze inschrijving.

De overeenkomst tot het volgen van de online training of opleiding kan na de totstandkoming niet voortijdig worden opgezegd door de opdrachtgever.

De opdrachtgever staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de (online) traingen en opleidingen relevante informatie.

Ellen Borst is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) de (online) trainigen en opleidingen te verplaatsen en te wijzigen.

Ellen Borst is gerechtigd om delen van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

De onderdelen van de (online) training of opleiding kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode.

Indien voor een (online) training sprake is van ‘onbeperkte toegang’ geldt dit zolang de training bestaat. Komt een training te vervallen, dan vervallen ook de rechten op updates. 

Indien de opdrachtgever op enig moment niet verder wenst deel te nemen aan het opleidingsprogramma, kan zij de overeenkomst voortijdig schriftelijk (via mail) opzeggen.


artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging


4.1 Contractsduur 

De overeenkomst Ellen Borst en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

4.2 uitvoeringstermijnen

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ellen Borst derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ellen Borst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 Uitvoering overeenkomst

Ellen Borst zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Ellen Borst heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Ellen Borst of door Ellen Borst ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ellen Borst passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, neemt Ellen Borst daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

Ellen Borst is gerechtigd om op ieder moment de opdrachtgever (verdere) deelname aan het coaching-, opleidings- of trainingsprogramma van Ellen Borst te weigeren door haar motiverende redenen. Ellen Borst zal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Ellen Borst is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ellen Borst de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ellen Borst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ellen Borst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ellen Borst zijn verstrekt, heeft Ellen Borst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ellen Borst ter beschikking heeft gesteld. Ellen Borst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ellen Borst is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ellen Borst zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.4 Wijziging overeenkomst

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ellen Borst gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Ellen Borst bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ellen Borst op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ellen Borst een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ellen Borst gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ellen Borst daardoor direct of indirect ontstaan.

4.5 Prijsverhoging

Indien Ellen Borst met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Ellen Borst niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Ellen Borst

alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ellen Borst rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


Ellen Borst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ellen Borst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ellen Borst kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Ellen Borst bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ellen Borst kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ellen Borst op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ellen Borst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Ellen Borst tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ellen Borst gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ellen Borst gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ellen Borst, zal Ellen Borst in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ellen Borst extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ellen Borst anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ellen Borst vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ellen Borst op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 5 Overmacht

Ellen Borst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ellen Borst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ellen Borst niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ellen Borst of van derden daaronder begrepen. Ellen Borst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ellen Borst zijn verbintenis had moeten nakomen.

Ellen Borst kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Voor zover Ellen Borst ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ellen Borst gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ellen Borst aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ellen Borst aangegeven. Ellen Borst is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door Ellen Borst.

Facturen worden digitaal verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan 10% van het factuurbedrag verschuldigd aan Ellen Borst met een minimum van Euro 25.

Ellen Borst heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Ellen Borst kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ellen Borst kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ellen Borst verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ellen Borst echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.


artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Ellen Borst geleverde blijft eigendom van Ellen Borst totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Ellen Borst gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door Ellen Borst geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ellen Borst veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Ellen Borst daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ellen Borst ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ellen Borst gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Ellen Borst bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Voor het geval Ellen Borst zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ellen Borst en door Ellen Borst aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ellen Borst zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8.    Afbeeldingen en specificaties 


Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ellen Borst gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 9     Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de website en op de overeenkomsten van Ellen Borst zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.


artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

10.1 Aansprakelijkheid

Ellen Borst is slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever aantoont dat de opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Ellen Borst.

Indien Ellen Borst aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Ellen Borst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ellen Borst is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Ellen Borst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ellen Borst beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Ellen Borst is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Ellen Borst is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van de Academy voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ellen Borst aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ellen Borst toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ellen Borst is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ellen Borst of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De opdrachtgever vrijwaart Ellen Borst ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Ellen Borst en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Academy. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Ellen Borst in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Derden die door Ellen Borst worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de opdrachtgever op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

10.2 Vrijwaring
 

De Opdrachtgever vrijwaart Ellen Borst voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ellen Borst toerekenbaar is. Indien Ellen Borst uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ellen Borst zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ellen Borst, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ellen Borst en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Ellen Borst behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op de opleidingen, trainingen, coaching en alle producten die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever wordt verstrekt. Zoals materialen, checklists, video’s, e-books, pdf’s.

Ellen Borst heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De door Ellen Borst geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

In geval van naamsvermelding van Ellen Borst of andere handelsnamen van Ellen Borst of van derden geleverde producten, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen.

De bepalingen uit dit artikel 11 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 12    Gegevensbeheer 

 

Indien opdrachtgever een bestelling plaatst bij Ellen Borst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ellen Borst. Opdrachtgever geeft toestemming om te worden opgenomen in het klantenbestand en om geïnformeerd te worden over diensten en producten van Ellen Borst. Ellen Borst staakt deze informatieverstrekking nadat opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven hier geen prijs meer op te stellen.

Ellen Borst houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Zie onze Privacy Policy …... Ellen Borst respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Ellen Borst maakt in veel gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

 

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ellen Borst partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Ellen Borst is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ellen Borst het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Ellen Borst.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

>